Here you can find all of our non-refereed scientific articles related to Proagent!


2015

Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2015). Developing a Multilevel Learning Programme – Evidence from Complementary Work-Related Training Interventions. Paper presented in an invited symposium at European Association for Research on Learning and InstructionConference. 25.-29.8., Cyprus.

Vähäsantanen, K. Paloniemi, S. Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2015). A multilevel learning programme – Towards agentic and creative learning in organisations. Paper presented at Researching Work and Learning Conference. 9.-11.12, Singapore. http://www.rwl2015.com/papers/Paper050.pdf

Vähäsantanen, K., Ursin, J. & Hökkä, P. (2015). Between external pressures and internal ambitions – Conflicting narratives of academic work. Paper presented at Researching Work and Learning Conference. 9.-11.12, Singapore. http://www.rwl2015.com/papers/Paper112.pdf

 

2014

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K. (2014). Johdanto. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! (pp. 9–13). Työsuojelurahaston loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K. (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: hankkeen tausta ja lähtökohdat. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! (pp. 17–31). Työsuojelurahaston loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Herranen, S., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2014). Työelämäinterventioiden toteuttaminen ja tutkimus. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! (pp. 32–41). Työsuojelurahaston loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2014). Järki ja tunteet – kohti toimijuutta tukevaa johtamista. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! (pp. 121–144). Työsuojelurahaston loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Paloniemi, S., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Eteläpelto, A., & Kalliola, S. (2014). Työkonferenssi työyhteisön toimijuuden kehittämisessä. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! (pp. 195–211). Työsuojelurahaston loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Vähäsantanen, K. (2014). Ammatillinen toimijuus työelämän muutosvirrassa [Professional agency in the changing stream of working life]. Aikuiskasvatus [Finnish Journal of Adult Education], 34(2), 129–133.

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2014). Työidentiteettivalmennus monipuolisen voimavaraistumisen areenana. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! (pp. 66–85). Työsuojelurahaston loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Kohti ammatillisen toimijuuden monikytkentäistä vahvistamisohjelmaa. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! (pp. 217–226). Työsuojelurahaston loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

 

2013

Eteläpelto, A., Collin, K., & Silvennoinen, M. (2013). Simulaatiokoulutuksen pedagogiikkaa. [Pedagogy in simulation learning]. In P. Rosenberg, M. Silvennoinen, M.-M. Mattila & J. Jokela (Eds.), Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa [Simulation learning in health care] (pp. 14–39). Fioca.

Eteläpelto, A.,  Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S. & Mahlakaarto, S. (2013). Opettajan ammatillinen identiteetti ja toimijuus: haasteita ja ratkaisuja [Teacher’s professional identity: Challenges and solutions] In P. Jääskelä, U. Klemola, M-K. Lerkkanen, A-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa  – Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa [Better pedagogy together – Interactivity in teaching and learning] (pp. 169–174). Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto [Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä].

Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2013). Opettajankoulutuksen tulevaisuus tulosohjauksen puristuksessa [Future of teacher education amid accountability culture]. In J. T. Hakala & K. Kiviniemi (Eds.), Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä [Tensions of interaction and ‘cracks’ of learning. Challenges of adult pedagogy] (pp. 22–36). Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

 

2012

Collin, K., Van der Heijden, B., & Lewis, P. (2012). Continuing Professional Development. An editorial for Special issue in International Journal of Training and Development.

Hökkä, P. (2012). Opettajankouluttajat ristiriitaisten vaateiden keskellä: yksilön ja organisaation välisiä jännitteitä (lectio) [Teacher educators amid conflicting demands: tensions between the individual and the organization]. Aikuiskasvatus, 32(3), 225–229.

Hökkä, P. (2012). Opettajankoulutus – edessä vielä parempi tulevaisuus? Kieli, koulutus ja yhteiskunta. http://www.kieliverkosto.fi/article/opettajankoulutus-edessa-viela-parempi-tulevaisuus/

Littleton, K., Taylor, S., & Eteläpelto, A. (2012). Special issue introduction: creativity and creative work in contemporary working contexts.Vocations and Learning, 5(1), 1–4.

 

2011

Eteläpelto, A., Heiskanen, T., & Collin, K. (2011). Mahdollisuudet, tilat ja toisin toimimisen paikat työssä ja koulutuksessa [Options, spaces and places of practicing agency in education and work]. In A. Eteläpelto, T. Heiskanen, & K. Collin (Eds.), Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa [Power and Agency in Adult Education] (pp. 356–367). Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Eteläpelto, A., Heiskanen, T., & Collin, K. (2011). Vallan ja toimijuuden monisäikeisyys. [Complicated relations of power and agency]. In A. Eteläpelto, T. Heiskanen, & K. Collin (Eds.), Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa [Power and Agency in Adult Education] (pp. 11–32). Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

 

2010

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Saarinen, J. (2010). Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatiossa [Agency – Where is it found and what does it feel like?]. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus – koulutuksen ja työelämän näkökulmia [Creativity, Learning and Expertise – Perspectives from Education and Working Life] (pp. 141–159). Helsinki: WSOY.

Paloniemi, S., & Collin, K. (2010). Mitä ihmettä on kollektiivinen etnografia? Kokemuksia organisaatiotutkimuksesta. In J. Aaltola & R. Valli (Eds.),Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin [Windows into research methods II] (pp. 204–221). Uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Paloniemi, S., & Collin, K. (2010). Workplace learning and work-related identity constructions in a clinical setting. In M. Caltone (Ed.), Handbook of Lifelong Learning Developments (pp. 141–161). New York: Nova.

Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. (2010). Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 13–37). Helsinki: WSOYPro.

 

2009

Collin, K. (2009). Connecting work and learning in industrial design and development. In M-L. Stenström & P. Tynjälä (Eds.), Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 63−75). Dordrecht: Springer.

 

2008

Hulkari, K., & Paloniemi, S. (2008). NOSTE-programme promoting the lifelong learning of older workers in Finland. In Innovative learning measures for older workers. CEDEFOP Panorama Series 159. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 50–63.

 

 

 

 


updated 7th of January 2020